Referenser

Det är ofta svårt att verka som beställare av systemlösningar, därför är det extra viktigt för oss att förstå vad våra kunder vill uppnå och vad de behöver. Vi jobbar därför nära våra uppdragsgivare över tid för att utveckla IT- stöd som underlättar och skapar värde.

Svenska neuroregister

Svenska neuroregister är en samling kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Det finns representerat i samtliga landsting och alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs. Registret blir basen för de nya nationella riktlinjerna, öppna jämförelser och neurologisk forskning. Läs mer på www.neuroreg.se

Anslutna register
Svenska MS-registret (Multipel skleros)
Parkinsonregistret
Inflammatorisk polyneuropati-register
MG-registret (Myastenia gravis)
Registret för svår neurovaskulär huvudvärk
Narkolepsiregistret
Epilepsiregistret
Registret för motorneuronsjukdomar
Hydrocefalusregistret
NMIS - Neuromuskulära sjukdomar
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vård och behandling av patienter med reumatiska sjukdomar. Svensk Reumatologisk Förening (SRF) tog 1996 initiativet till SRQ som idag räknas som ett av de mest välutvecklade registren i Sverige. Registret startade som ett kvalitetsarbete för att följa upp patienter med ledgångsreumatism. Patienter, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för in besöksdata i beslutsstödet. Vårdgivare och patient kan i realtid ta del av patientens hälsodata i beslutsstödet och ta ett gemensamt beslut angående fortsatt vård och behandling. Läs mer på www.srq.nu

EVAS - endovaskulär behandling av stroke

Det nationella kvalitetsregistret för patienten som genomgått endovaskulär behandling för ett strokeinsjuknande. Denna nya form av strokebehandling samlar effektivt in data från behandlingar och sprider registret till andra länder för att öka mängden information för att snabbare och bättre utveckla området. Läs mer på www.evas-registret.org

LTR - levertransplantationsregistret

LTR är ett kvalitetsregister för uppföljning av levertransplantation. Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av rikssjukvårdsverksamheten inom levertransplantationsområdet och identifierat ett antal förbättringsområden där ett nationellt kvalitetsregister för levertransplantationer är ett av dem. Kostnaden för en levertransplantation, inklusive 1 års uppföljning, ligger på ca 1,1Mkr. Årligen genomförs cirka 150 transplantationer i landet och totalt sedan 1984 har mer än 2500 patienter genomgått en levertransplantation.

barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret är ett nationellt register som startades 2009 där alla patienter i åldern 0-18 år med en reumatisk ledsjukdom registreras fortlöpande.

Läs mer på https://ungareumatiker.reumatikerforbundet.org/sjukdom/svenska-barnreumaregistret/

BHVQ - Svenska barnhälsovårdregistret

Svenska Barnhälsovårdsregistret är ett kvalitetsregister som vill visa på resultat, jämföra och medverka till att skapa en enhetlig och jämlik barnhälsovård i Sverige.

Exempel på information som samlas in är uppgifter om amning, tobaksrökning, vaccinationer, besök, längd, vikt, undersökning av språkutveckling, hörsel- och synförmåga. Med 100 000 nyfödda barn per år är det en fantastisk källa till kunskap och utveckling! http://www.bhvq.se

EMQ - Elevhälsans medicinska insats

EMQ är ett nationellt kvalitetsregister för skolhälsovården som syftar till att utveckla och utvärdera kvaliteten på elevhälsans medicinska insatser, bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt och nationellt samt göra longitudinella och nationella jämförelser.

Barnnjurregistret

Svenska Barnnjurregistret följer upp barn med njursjukdomar för att finna etiologiska samband, prognostiska faktorer, utvärdera behandlingsrutiner, effekter och biverkningar i syfte att ge optimal hälsa, livskvalité och likvärdig vård till varje barn oavsett var man bor i landet.

HabQ - kvalitetsregister för habilitering

Strävar efter att höja och säkra kvaliteten så att resultatet och upplevelsen av habiliteringen blir bättre för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

CF-registret - Cystisk Fibrosregistret

Har alltsedan dess start 1992 longitudinellt följt alla CF-patienter i Sverige för att kunna optimera vården och därmed öka överlevnaden.

PKU-registret

Uppföljning av larm kopplat till RMMS-registret.

RMMS - Det Nationella Kvalitetsregistret för Medfödda Metabola Sjukdomar

Följer i dagsläget upp 31 olika diagnoser, ämnesomsättningssjukdomarna som ingår i den nationella nyföddhetsscreeningen med det så kallade PKU-provet samt ytterligare närliggande diagnoser. Läs mer på http://rmms.se/

Barnepilepsiregistret

Register för barn under 18 år med epilepsi med uppgifter om genomförda undersökningar, givna behandlingars effekt och biverkningar samt sjukdomsförlopp.

Neuropsyk

Register för uppföljning av barn med ADHD och Autismspektrumtillstånd.

Lokala dermatologiregister
Psoriasis
Hudcancer
Kontaktallergi
Blåsdermatos
Urtikaria
Atopiskt eksem
IFD

Nordiskt forskningsregister för uppföljning av svampinfektioner hos patienter som fått benmärgstransplantation.

Neuro Danmark

Danska MS-registret (Multipel skleros).

VGR - Karidologen

Formulärtjänst för patienter före återbesök.

SWEDAD - Nationella kvalitetsregistret för atopisk dermatit