Bibliotek

Här samlar vi länkar, artiklar och dokument som vi tycker är värda att spara och att dela med oss av.

Vy:

Sortera:

Filtrera via taggar

BI-verktyg för analys av svensk barnhälsovård

Varje år föds det drygt 100 000 barn i Sverige. Landets barnavårdscentraler spelar en viktig roll i de tidiga årens hälsa och och den grund som vi som äldre sedan ska stå på.
Genom att kunna följa hur väl våra barn mår och hur deras hälsa ser ut från ett enskilt BVC till riket i sin helhet kan för första gången faktabaserade beslut om prioriteringar för verklig folkhälsa bland våra yngsta nu göras!
Carmona är systempartner till BHVQ och producerar tekniken som möjliggör detta i Microsoft Power BI. En del av detta analysverktyg hittar du helt publikt på http://bhvq.se/utdata/ bhvq1

Fakta om behandling och effekt ger rätt behandling till rätt patient!

Nya behandlingsmöjligheter av svår migrän följs upp i Carmonas beslutsstöd. För att snabbt komma igång med en migrändagbok som underlag för beslut om förskrivning satte vi upp en kombination av våra digitala formulär – PER, och en SMS-tjänst till alla patienter som söker denna behandling. Vi har i sammanhanget lyckats samla fantastiskt hög andel svar från patienter, över 80 %. Neurologer har fått en grafisk presentation av dagboken där såväl de digitala formulären som SMS-svaren kombineras. Gör vi ett bra jobb kommer evidensen och de som blir hjälpta kommer att få behålla sin behandlinghv-reg-dump

Svenska MS registret – stödsystem för kliniskt arbete och forskning

Intressant läsning om ett nationellt kvalitetsregister som visar sig vara så mycket mer än vad många tror!
Carmona är partner till Svenska MS registret och levererar plattform och tjänster för patienter, läkare, personal, forskare och kliniska studier.

The Swedish MS registry – clinical support tool and scientific resource

(2015, J Hillert and L Stawiarz)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4657484/

Ny app ska hjälpa patienter inom psykiatrin i Halland

Just nu pågår en digitalisering i många delar av vården och Region Halland initierar nu ett unikt pilotprojekt för att effektivisera och förbättra psykiatrin.

 

I höst startar ett pilotprojekt för en ny tjänst som Halmstadsföretaget Carmona har utvecklat för vuxenpsykiatrin i Halland. Appen ska göra det enklare att mäta och följa upp vården och på så sätt hjälpa både patienter och personal. Hallänningar som vill få specialistvård från vuxenpsykiatri kan delta i piloten som kommer att pågå under tre månader.
Via den nya appen, kan patienten bland annat skicka egenremisser, uppdatera mottagningen kring sitt mående vecka för vecka, ta emot svar från sin behandlare och göra kompletterande tester inför läkarbesök – allt för att förbättra precisionen i vårdplaneringen och underlätta kontakten mellan patient och vårdpersonal.

Aslak Iversen, verksamhetschef på öppenvården inom psykiatrin i Halland, kallar tjänsten för ”Psykiatrin i fickan” och menar att det är ett bra sätt att göra vården mer närvarande och lättillgänglig i patienternas vardag. – Vi vill använda teknikens möjligheter för att kunna följa våra insatser, även när patienten inte är på plats hos oss fysiskt. Det är viktigt för våra patienter att vi använder oss av de möjligheter ny teknik ger och Carmona har varit väldigt lyhörda och viktiga i det arbetet, säger han.

Efter tre månader görs en utvärdering av pilotprojektet och för vuxenpsykiatrin är förväntningarna bland annat att vårdpersonalen ska få bättre underlag för att bedöma remisser och att ha mer information om patientens tillstånd, inför besöken.

– Vi hoppas även att effekten blir en enklare uppföljning och att det blir smidigare för både patienter och personal när vi slipper mycket av det administrativa arbetet, exempelvis att skicka formulär på posten och räkna ihop svaren för hand och så vidare, konstaterar Aslak Iversen.

Appen är en del av Carmonas koncept ”Friskare vardag” och tanken är att utveckla motsvarande tjänster för andra vårdområden och till andra regioner och landsting. – Vi vill utveckla tjänster som stärker patienternas delaktighet i sin vård och deras integritet genom att man väljer vilken data som samlas in och delas med sin vårdgivare. Vi har en lång erfarenhet av att utveckla beslutsstöd och kvalitetsregister och det kommer till nytta här, säger Richard Grönevall, vd på Carmona.

psykiatri-halland

Namn och titel från vänster till höger;

Richard Grönevall, VD, Carmona AB

Peter Jacobsson, Verksamhetsutvecklare, Psykolog, Psykiatrin Halland

Karina Persson, Projektkoordinator, Carmona AB

Aslak Iversen, Verksamhetschef, Psykiatrin Halland Öppenvård

Ny behandling av cystisk fibros följs upp och utvärderas

orkambi

I somras kom ett nytt och mycket kostsamt läkemedel för sjukdomen cystisk fibros ut på marknaden i subventionerad form. Bara veckor efter introduktionen påbörjas mätningen av vilka effekter den nya medicinen har på patienterna.

Läkemedlet Orkambi, som godkändes för försäljning för tre år sedan, omfattas nu av högkostnadsskyddet. Det beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i juni. Orkambi är en ny behandling av cystisk fibros – en kronisk sjukdom som cirka 700 personer i Sverige är drabbade av – och läkemedlet är det första som modifierar sjukdomen, det vill säga ändrar på gendefekten i stället för att behandla symtomen.

Carmona, som arbetar för att specialisera och tillgängliggöra vården, har i många år utvecklat det nationella kvalitetsregister som samlar information om cystisk fibros. Och sedan Orkambi kom ut på marknaden i subventionerad form har de varit snabba med att komplettera registret för att nu kunna mäta effekterna av den nya behandlingen.
– Våra utvecklare har arbetat intensivt med att utöka det nationella registret med de variabler som behövs. För att kunna mäta effekter av medicinen registreras först ingångsvärden hos de patienter som är godkända för behandlingen och sedan görs bland annat uppföljande svettester där substanskoncentrationen mäts. Det är en indikation på om behandlingen är sjukdomsmodifierande, berättar Karina Persson på Carmona.